Malmös äldsta jazzföreningen sedan 1955
Styrelse inkl revisorer och valberedning Stadgar
Historik från 1955 till ….
Föreningen Hot House är en gammal företeelse i Malmös musikliv sen mitten av 50 talet. Efter ett antal år i dvala, återupplivades Hot House 12 mars 1985 på Café Messingshornet i Malmö.  Idag har Hot House sin stamkrog på Restaurang Tuppen på Tessins Väg 10 B, Malmö, där bjuds på god årgångsjazz, med möjlighet till dans.  Bordsbeställning görs på telefon 040-34 39 93.
Tillgänglighet i vår konsertlokal, Restaurang Tuppen, Tessins Väg 10, 217 58 Malmö
Vi har inga trappor
Vi har handikappanpassad toalett
Lokalen har inte ljud slinga eller hörhjälpmedel
Lokalen har bra belysning
År något av detta problem för dig/er?  Ring oss gärna dagen före konsert, så kan vi se om vi tillsammans kan hitta lösningar.
För med information kontakta Liisi Nordström på telefon 0709 52 54 50

Hot House är en ideell förening med målsättning att presentera god äldre jazz med såväl skånska som utländska orkestrar.
http://www.hothousejazz.nu/images/logo/malmologo.gif  Föreningen Hot House verksamhet stöds av Malmö Kulturnämnd.
   Med stöd från Svensk Jazz

Vill du vara med och hjälpa till? I en ideell förening av Hot House karaktär bygger verksamheten på frivilliga och ideella insatser. Hör av dig!

Hot House ingår i Svensk Jazz Region 1 - Skåne-Halland

Information
Medlemskap, 200 kronor för kalenderår, löser du i kassan, eller sätt in 200 kr på vårt
postgiro 619 11 90-5. För den summan får du:


☺ Lägre entré vid våra arrangemang
☺ Medlemskap i Svensk Jazz
☺ Entré till medlemspris hos Landskrona Jazzhouse, Gladjazz Helsingborg, Jazz i Smyge, Höörs Jazz, Jazz på Österlen samt flera jazzklubbar i Danmark.
☺ Rabatter i Affärer:
☺ Big Band Music 10%
☺ Folk-å-rock 10%
www.folkarock.se
☺ Malmö Musikaffär 10%www.malmomusikaffar.com


Styrelseordförande: Liisi Nordström, tel. 0709-52 54 50. E-post: liisibrannasbyn.se
Kassör: Christer Persson tel. 0706-42 05 66. E-post: christer.eduspray.se
Sekreterare: Bob Stalin, tel. 0703-40 13 04. E-post: bobstalinhotmail.com
Ledamot: Majvi Olsson, tel. 0708 11 37 92. 
Ledamot: Anita Svensson, tel. 0701 70 21 28. E-post: anita.svenssoncomhem.se
Suppleant: Olof Karlén tel. 0702-49 11 15. E-post: olof.karlénsublandstudios.com
Orkesterbokare: Liisi Nordström, tel. 0709-52 54 50.  E-post: liisibrannasbyn.se
Adressändring: Anmäl din nya adress om du flyttar!
Medlemsregisteransvarig: Liisi Nordström. tel. 0709-52 54 50.  E-post: liisi@brannasbyn.se
Föreningen Hot House Organisationsnummer 846002-8890.

STADGAR
för FÖRENINGEN HOT HOUSE antagna vid föreningens stiftande på Café Messingshornet i Malmö 12 mars 1985 samt reviderade vid årsmötena 1988, 1994 och 2007 (Stadgarna omfattar §§ 1 t.o.m. 11)

§ 1 Föreningen och dess målsättning
Hot House är en ideell musikförening, vars målsättning är att förbättra villkoren för äldre jazz i Malmöregionen. Med äldre jazz menas sådan som enligt vedertagen uppfattning stilistiskt hör hemma i perioden före 1940, eller som stilistiskt står nära jazzen från denna period.  Det åligger föreningens styrelse att för föreningens räkning vid behov avgöra omen grupp eller artist ska anses höra hemma inom den äldre jazzensådan den definieras ovan.


Föreningen arbetar för att
- skapa meningsfyllda arbetstillfällen för grupper och musiker
- musiker och andra som arbetar för jazzlivet ska få en rimlig ersättning för sitt arbete
- uppmuntra studieverksamhet för musiker och lyssnare
- ge de musiker som inte ingår i en fast grupp tillfälle att spela
- sprida intresset för jazzmusik, bl.a. genom uppsökande verksamhet
- dokumentera den jazz som finns i Malmöregionen
- utveckla samarbetet med andra regioner
- massmedias bevakning av Malmöregionens jazzliv ska förbättras, samt för att
- hos kommunala, regionala och statliga myndigheter utverka stöd och bidrag till föreningens aktiviteter.


§ 2 Organisation
Föreningen Hot House består av personliga medlemmar. 

Dess verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.
Föreningens beslutande organ är årsmöte, föreningsmöte och styrelse.

§ 3 Medlemskap
Varje enskild person som omfattar föreningens målsättning kan bli medlem i Hot House.
Medlem ska erlägga av årsmötet fastställd årsavgift.
Medlem, som under många år aktivt har arbetat i föreningens anda,kan efter årsmötesbeslut väljas till hedersmedlem.

§ 4 Årsmöte
Årsmöte ska hållas före mars månads utgång varje år.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.
Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet,
gärna genom föreningens medlemstidning.
I kallelse ska anges när och hur medlemmarna kan erhålla föredragningslista, styrelsens och revisorernas berättelser, inkomna motioner med styrelsens yttrande över dessa, styrelsens egna förslag samt valberedningens förslag.
Dock ska handlingarna kunna erhållas senast en vecka före årsmötet.


Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas
§ 1 Val av ordförande för mötet.
§ 2 Val av sekreterare för mötet.
§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare.
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
§ 5 Styrelsens och revisorernas berättelser.
§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 7 Medlemmarnas motioner och styrelsens förslag till årsmötet.
§ 8 Val av styrelseordförande för ett år.
§ 9 Val av minst två styrelseledamöter för två år.
§10 Eventuell fyllnadsval.
§11 Val av minst en styrelsesuppleant för ett år.
§12 Val av en revisor för två år och en suppleant för ett år.
§13 Val av en ledamot i valberedningen för två år samt en suppleant för ett år. Utse sammankallande.
§14 Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår.
§15 Övriga frågor.

§ 5 Föreningsmöte
Föreningsmöte utlyses genom kallelse, som ska vara medlemmarna tillhanda minst 10 dagar i förväg, då styrelsen anser det påkallat eller då minst 10 medlemmar skriftligen begärt det.
Beslut får fattas endast i de ärenden som anges i kallelsen; dock ska ärendena 1 t o m 4 enligt § 4 behandlas.

§ 6 Beslut
Beslut vid årsmöte eller föreningsmöte fattas genom acklamation eller omröstning.
Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.
Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

§ 7 Styrelse
Föreningens styrelse består av ordföranden som väljs på ett år. Dessutom lägst fyra ordinarie ledamöter som väljs för två år och en suppleant som väljs för ett år och högst sex ledamöter på två år och två suppleanter på ett år. Av de ordinarie ledamöterna väljs hälften under udda år och hälften under jämna år
I avsikt att säkerställa kontinuiteten och informationsöverföringen, ska avgående ordförande tillträda posten som hedersordförande med rätt att närvara vid styrelsens möten, men utan rösträtt. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ordinarie ledamöter deltar. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Styrelsen ska leda och samordna föreningens verksamhet i enlighet med den målsättning som stadgas i § 1 och de riktlinjer som årsmöte eller föreningsmöte angivit. Styrelsen ska föra protokoll vid sina sammanträden.
Styrelsen ska också föra räkenskaper som avslutas per kalenderår. Dessa ska sammanställas och före februari månads utgång tillsammans med verksamhetsberättelse och protokoll överlämnas till revisorerna.
Styrelsen kan efter eget gottfinnande -dels till sig adjungera lämpliga personer, -dels delegera arbetsuppgifter till lämpliga personer. Dock åvilar allt ansvar den sittande styrelsen.

§ 8 Valberedning
För att förbereda val av styrelse, revisorer och suppleanter för dessa, utser årsmötet en valberedning som består av två personer som väljs för två år, en under udda år och en under jämna år.
En av dem utses till sammankallande.
En suppleant väljs för ett år.
Ledamöter kan ej väljas för mer än två år i följd.
Valberedningen ska lämna förslag enligt § 4, ärendena 8 t.o.m. 12.
Valberedningen får inte föreslå någon kandidat utan dennes godkännande.
Valberedningens förslag ska, i form av ett daterat och underskrivet protokoll, överlämnas till styrelsen före februari månads utgång, f.v.b. till medlemmarna
enligt § 4.

§ 9 Revisorer
Årsmötet utser två revisorer som har till uppgift att granska styrelsens förvaltning och styrelsens räkenskaper.
Revisorerna väljs för två år, en under udda år och en under jämna år.
En suppleant väljs för ett år.
Revisorerna ska avge sin berättelse senast två veckor efter det att de mottagit stadgade handlingar.
De ska i sin berättelse tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Ändring av stadgar
Beslut om stadgeändring fattas med minst 2/3 majoritet av de närvarande av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.
Minst en månad ska och högst tre månader får förflyta mellan mötena.
Förslag till ändring ska komma styrelsen till del före den 1 februari.
Dess lydelse ska anges i kallelsen till respektive möte.

§ 11 Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av Hot House ska fattas med minst 2/3 majoritet av de närvarande av två på varandra följande föreningsmöten, av vilka ett ska vara ordinarie årsmöte.
Minst en månad ska och högst tre månader får förflyta mellan mötena.
Beslutas om upplösning, ska samtidigt fastställas hur befintliga tillgångar ska disponeras


hothousejazz.se
© hot house 2017-09-17